Звіт про СЕО

11.03.2020

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Чертізька сільська рада забезпечує складання звіту про стратегічну екологічну оцінку після врахування зауважень і пропозицій, отриманих у процесі громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

  1. 1.           Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Проект генерального плану села Чертіж розроблений на підставі рішення Чертіької сільської ради від 17.10.2016 р. № 50.

Відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Генеральним планом села Чертіж вирішуються наступні питання:

-   обґрунтування   майбутніх потреб і   визначення   переважних напрямів використання територій;

-   урахування державних, громадських і   приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипо- жежного та іншого законодавства;

-   обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;

-   забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;

-   визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу,   наукову,   естетичну,   історико-культурну   цінність, встановлення  передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

-   розроблення   містобудівних   заходів   щодо   охорони   довкілля   та раціонального використання природних ресурсів;

-   розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

2. Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено.

В населеному пункті відсутнє централізоване водопостачання. На даний час забезпечення населення та більшості громадських будівель питною водою здійснюється з колодязів та поодиноких свердловин.

У відповідності з довідкою ПАТ «Геотехнічний інститут» про гідрогеологічні умови території села Чертіж від 25.06.2018 р. № 07-09/178, особливості геологічної будови та гідрогеологічних умов даного району дає можливість централізованого водопостачання села в повному обсязі.

Проектом передбачається будівництво централізованої системи каналізації від житлових будинків, обладнаних внутрішньою каналізацією, громадських будинків та виробничих приміщень. Централізоване відведення стічних вод передбачається від будинків до локальних очисних споруд в східній частині населеного пункту по автодорозі М-06 з подальшим випуском очищених стоків у р.Лютинка на схід від с. Чертіж.

Для очистки стоків від села передбачаються очисні споруди повної біологічної очистки закритого типу продуктивністю 250 м3/добу з санітарно-захисною зоною 20 м.

3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.

Санітарно-захисні зони закритих кладовищ по закінченні кладовищного періоду (20-25 років) може бути зменшена до 100 м відповідно до табл. 9.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом.

Об’єкти та території природо-заповідного фонду на території проектування відсутні, отже вплив не передбачається.

5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного плануванням.

Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені вимогами чинного законодавства:

- просторово-планувальними рішеннями забезпечити дотримання нормативних санітарних розривів згідно вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів ДСП № 173-96, протипожежних відстаней, охоронних зон навколо (вздовж) інженерних комунікацій тощо згідно вимог чинного законодавства;

- для детального визначення прояву зсувних процесів та протипросідних заходів на послідуючих стадіях проектування, необхідно виконати більш детальні інженерно-геологічні вишукування та обстеження ділянки під будівництво, виходячи з яких, приймати остаточні рішення з інженерної підготовки та захисту;

- здійснення відповідних організаційних, господарських, технічних, технологічних, архітектурно-будівельних та інших заходів щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами, відповідно до вимог ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

Негативного впливу на місцеве населення під час планованої діяльності не передбачається. Кумулятивні, синергічні, коротко-, середньо- та довгострокові негативні наслідки внаслідок реалізації генерального плану загалом не прогнозуються. З метою поліпшення навколишнього природного середовища встановлюються охоронні зони від інженерних мереж, санітарно-захисні зони від автодоріг, залізничних колій, кладовищ та виробництв і заводів.

Рослинний шар ґрунту, що утворюється внаслідок влаштування фундаментів, влаштування твердого покриття, мереж, проведення вертикального планування використовується для покращення родючості землі.

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки запроваджуються заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень генерального плану села Чертіж на довкілля та стан здоров’я населення, у першу чергу щодо:

— оптимізації організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх сумісності з житловою та громадською забудовою;

— розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення;

—  проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення.

Генеральним планом альтернативних варіантів не передбачається.

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Моніторинг наслідків виконання документу не передбачається.

10. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі

 для здоров’я населення (за наявності).

Транскордонний вплив під час реалізації планової діяльності відсутній.

11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку публікується у друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох), визначених Чертізькою сільською радою, та розміщується на офіційному веб-сайті сільської ради або Жидачівської райдержадміністрації.

Проект генерального плану с. Чертіж, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів подає Чертізька сільська рада (на паперових носіях та в електронному вигляді) до обласних підрозділів з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я.

Замовник: Чертізька сільська рада, 81798, с. Чертіж, вул. Центральна,28,  тел. (32)39-75128, E-mail: chertizh.silskarada@gmail.com.

Генеральний план с.Чертіж Жидачвського району

05.12.2019

 

 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку до детального плану території для будівництва об’єктів енергетичної інфраструктури - сонячної електростанції ТзОВ «ЕКОРІШЕННЯ ЛТД», які знаходяться на території Ходорівської міської ради за межами населених пунктів с. Борусів та с. Бринці - Загірні

                                                                                                                              19.11.2019


Львівська ОДА інформує про актуальні конкурси та навчання для громадянського суспільства, молоді та ЗМІ

  Департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА інформує про актуальні конкурси для громадянського суспільства, молоді та ЗМІ на липень 2020 року від громадської організації «Інформаційно-аналітичний центр «Громадський Простір».

Інформаційно-аналітичний центр «Громадський Простір» висвітлює актуальну інформацію про розвиток громадянського суспільства в Україні, можливості програм розвитку, грантів, стипендій, вакансій і стажувань.

Конкурси на липень:

- Набір на програму «Креативна молодь змінить Україну»

Упродовж 8 тижнів відібрані до участі на конкурсних засадах молоді люди пройдуть інтенсивне онлайн-навчання за спеціально розробленою програмою, яка базується на міжнародних стандартах проєктного менеджменту, методах дизайн-мислення та психологічних теоріях, що в комплексі дозволить їм створювати ціннісно-орієнтовані проекти, бути більш ефективними при реалізації своїх креативних ідей, знаходити партнерів та залучати фінанси, зробити свої проекти більш медійними та популярними.

Дедлайн: 6 липня 2020 року.

Детальніше тут.

03.07.2020, 16:19

детально »


Понад 3 мільярди гривень з державного бюджету – для виплати соціальних допомог мешканцям Львівщини

  Впродовж першого півріччя поточного року через департамент соціального захисту населення ОДА і структурні підрозділи з питань соціального захисту районних державних адміністрацій та міст обласного значення для мешканців області поступило понад 3 мільярди гривень як різні види державних допомог, основними з яких є:

Державних соціальних допомог (20 видів, найчисельніші з яких – допомога при народженні дитини; допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; допомога малозабезпеченим сім'ям; допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях; допомога непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку) – 1963,5 млн.грн. Щомісячно державні допомоги отримують близько 330 тисяч мешканців Львівщини.

Виплат субсидій і пільг на ЖКП в готівковій формі – 847,1 млн.грн. На кінець опалювального періоду 2019/2020 в області налічувалося (сумарно готівкових і безготівкових одержувачів) майже 155 тисяч домогосподарств, які отримували субсидії та близько 115 тисяч осіб, що користувалися пільгою на ЖКП.

Одноразової допомоги деяким категоріям населення внаслідок поширення кононавірусу – 37,5 млн.грн. 37,5 тисяч осіб, які є особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю; особами, які не мають права на пенсію, та особами з інвалідністю; одержувачами тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючими особами, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату отримали по 1 тисячі гривень.

03.07.2020, 16:18

детально »